More
  หน้าแรกธุรกิจและการตลาดวิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger) เจ้าของผลงานหนังสือดัง Big Data

  วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger) เจ้าของผลงานหนังสือดัง Big Data

  วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเจ้าของผลงานชื่อกังอย่าง Big Data ที่ทำให้ผู้คนให้ความสำคัญกับข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์เศษรฐกิจ

  -

  วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เขาเกิดในปี 1966 ในเมืองลินซ์ ของประเทศออสเตรเลีย หลังจากเรียนที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งลินซ์ (Linz Science Gymnasium) เขาได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) ในสาขาวิชาการประมวลผลสารสนเทศ และได้รับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ในปี 1991 หลังจากนั้นเขาได้รับปริญญาเอกด้านการปกครองสาธารณรัฐที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (London School of Economics) ในปี 1995

  วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger)
  วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger)

  วิคเตอร์เริ่มงานในวงการสังคมศาสตร์ในปี 1996 เมื่อเขาเข้าร่วมทีมงานของศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และสังคมของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (Center for Information Sciences and Databases, University of Hel-sinki) ในฐานะนักวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเต ในช่วงการทำงานที่ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และสังคมของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ในปี 1998 เขาได้ร่วมกับนักวิจัยชื่ออาลิส เคนเดอร์ (Alisander K. Kent) เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบของการค้นหาและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนี้ได้ผลิตเป็นซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า “P3P” (Platform for Privacy Preferences) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและองค์กรในเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลานั้น

  ในปี 2004 วิคเตอร์เข้าร่วมทีมงานสถาบันการศึกษาเฮาร์ตฟอร์ด (Oxford Internet Institute) ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ในฐานะอาจารย์ประจำสถาบัน ที่นี่เขาเน้นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตต่อสังคม รวมถึงการใช้ข้อมูลในองค์กร ในช่วงเวลานี้ เขากล่าวถึงพลังแห่งข้อมูลในรูปแบบของ Big Data และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสะสมและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านต่าง ๆ ของสังคม

  ในปี 2011 วิคเตอร์ร่วมเขียนหนังสือ Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think กับนักเขียนชื่อเคนเนท คุค (Kenneth Cukier) หลังจากการเขียนหนังสือ Big Data เป็นที่สำเร็จและได้รับความนิยมมาก Viktor Mayer-Schönberger เริ่มกลับมาทำงานในสถาบันการศึกษาเฮาร์ตฟอร์ดในฐานะศาสตราจารย์ประจำสถาบัน และเป็นผู้อำนวยการโครงการสำหรับการศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลในองค์กร นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านนวัตกรรมของศูนย์การศึกษาเฮาร์ตฟอร์ด

  วิคเตอร์ได้เป็นนักวิจัยและบรรณาธิการที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในสังคมและองค์กร ผลงานที่เขามีร่วมกับการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้มีผลกระทบต่อการพัฒนานโยบายและวิธีการจัดการข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากการเขียนหนังสือและงานวิจัยวิคเตอร์เป็นบุคคลที่ถูกเชิดชูในวงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเขาได้รับรางวัลและเกียรติยศจากหลายองค์กรและสมาคมวิชาการทั่วโลก รวมถึงการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความคิดในสังคม

  ผลงานของ วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger)

  Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think

  Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think
  Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think

  หนังสือที่มีความสำคัญในยุคที่ข้อมูลมี perceptive นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวคิดที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆด้านได้ ผู้เขียน Viktor Mayer-Schönberger และ Kenneth Cukier มีการเสนอตัวอย่างเฉพาะที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสามารถของการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การพัฒนาเมือง การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการตัดสินใจที่มีเสถียรภาพมากขึ้น หนังสือนี้ได้กล่าวถึงภาพรวมและแนวโน้มของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  หนังสือนี้เขียนอย่างชัดเจนและใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างจริงที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การเล่าเรื่องราวและอธิบายพลังแห่งข้อมูลใหญ่ในรูปแบบที่น่าสนใจช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในวงกว้างของสังคมและธุรกิจ

  Reinventing Capitalism in the Age of Big Data

  Reinventing Capitalism in the Age of Big Data
  Reinventing Capitalism in the Age of Big Data

  หนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจในยุคของ Big Data ผู้เขียน Viktor Mayer-Schönberger เขียนร่วมกับ Thomas Ramge ในหนังสือนี้พวกเขานำเสนอแนวคิดที่ชวนให้เรามองเห็นถึงความสำคัญและการมีผลของ Big Data ในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและการเมือง ผ่านทางหนังสือนี้ ผู้เขียนสอดคล้องกับแนวคิดของการใช้พลังแห่งข้อมูลในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการทางรัฐบาลที่มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม พวกเขาเสนอวิธีการที่ใช้การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย หนังสือนี้ไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data เท่านั้น แต่ยังมีการส่องกลับไปที่กรอบคิดทางเศรษฐศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอแนวคิดใหม่โดยใช้ Big Data เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางที่เข้าใจง่ายและยั่งยืน

  Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age

  Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age
  Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age

  เป็นหนังสือที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและผลกระทบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวในยุคที่ข้อมูลสามารถรักษาได้เป็นนานอย่างไม่จำกัด วิคเตอร์ได้สำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการเก็บรักษาข้อมูลและการลบข้อมูลในยุคดิจิทัลหนังสือนี้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการลบข้อมูลเพื่อสร้างความลืมและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้เขียนเสนอข้อเสนอที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการลบข้อมูลในยุคที่ข้อมูลสามารถรักษาได้เป็นนานอย่างไม่จำกัด นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาสมดุลระหว่างสิทธิส่วนบุคคลและการรักษาความเป็นส่วนตัวกับการเก็บรักษาข้อมูลในยุคดิจิทัล หนังสือนี้ให้แนวคิดที่ชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล และเสนอแนวทางที่สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มค่าสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

  Learning with Big Data: The Future of Education

  Learning with Big Data: The Future of Education
  Learning with Big Data: The Future of Education

  เป็นหนังสือที่น่าสนใจและเป็นที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการปรับใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการศึกษา ผู้เขียน Viktor Mayer-Schönberger และ Kenneth Cukier ได้สำรวจและวิเคราะห์วิธีการใช้ Big Data ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบการศึกษา ในหนังสือนี้ ผู้เขียนสอดคล้องกับแนวคิดที่การใช้ Big Data สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลที่แม่นยำเพื่อให้สอนในแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการสอนโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเรียนรู้ของนักเรียน หรือการค้นหาแนวคิดใหม่ๆที่ส่งผลในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หนังสือนี้เสนอเรื่องราวและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากการใช้ Big Data ในการศึกษา โดยมีการอธิบายอย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้อ่านสามารถได้รับทั้งภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

  และทั้งหมดคือประวัติและผลงานบางส่วนของ วิคเตอร์ เมเยอร์-โชนเบอร์เกอร์ (Viktor Mayer-Schönberger) ที่เรานำมาให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ สามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ article.reeeed นะคะ หรือใครมองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็สามารถเข้าไปเลือกดูหนังสือได้ที่ Reeeed.com เรามีหนังสือน่าสนใจมากมายรอนักอ่านทุกท่านไปอ่านอยู่ทั้งหนังสือเล่ม e book นิยายรายตอนค่ะ เลือกจะ Read เลือก Reeeed นะคะ

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

  บทความแนะนำ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED