More
  หน้าแรกอินไซต์หนังสือMagna Carta หลักฐานพันธะสัญญาแห่งเสรีภาพ

  Magna Carta หลักฐานพันธะสัญญาแห่งเสรีภาพ

  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าจอร์นที่ 5 ของอักกฤษได้ลงนามในเอกสารเพื่อลดอำนาจของกษัตริย์คืนความเท่าเทียมสู่ประชาชน เอกสารหลักฐานสำคัญของประวัติศาสตร์ที่มีส่วนในการวางรากฐานระบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน

  -

  พัฒนาด้ารการเมืองการปกครองนั้นเป็นสิ่งที่มีการปรับปรุงและศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเมืองและการปกครองต่างมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่สำคัญมากมายในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดขึ้นของประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณ , การเกิดขึ้นของระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะการลดอำนาจของกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้กฎหมายแบบอังกฤษถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่สำคัญที่ปูรากฐานให้กับประชาธิปไตยในปัจจุบัน

  โดยหลักฐานแห่งอิสระภาพครั้งนั้นถูกเรียกว่า กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum ที่ยังคงถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นอีกเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก กฎบัตรนี่มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรบ้าง เหตุใดจึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ส่งผลต่อระบบการปกครองของทั้งโลกในเวลาต่อ ในวันนี้ Reeeed จะพานักอ่านทุกท่านไปทราบถึงเหตุผลเหล่านั้นกัน

  ประวัติของ กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum

  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum ฉบับ 1215
  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum ฉบับ 1215

  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum เป็นเอกสารสำคัญที่ปรากฎขึ้นในปี 1215 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเอกสารที่ให้สิทธิแก่พลเมืองในการกำหนดสิทธิและเสรีภาพต่างๆ โดยเฉพาะเสรีภาพในการเลือกตั้งและการกำหนดภาษี มีผลกระทบใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองของอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าว โดยในปี 1215 กลุ่มพลเมืองและขุนนางของกษัตริย์อังกฤษจอร์นที่ 5  ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิจากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยต้องการให้กษัตริย์ปฏิบัติตามกฎหมายเดียวกับพลเมืองและไม่มีสิทธิในการประกาศกฎหมายตามความต้องการของตัวเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง และลดอำนาจของกษัตริย์ลงอย่างมาก

  โดย Magna Carta ประกอบไปด้วยบัญญัติ 63 ข้อ ในเอกสารนี้ได้กำหนดให้กษัตริย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกับพลเมือง เพื่อไม่ให้สินเปลืองเงินภาษีงบประมาณต่างๆ ที่ควรจะใช้ในการสนับสนุนประชาชนและไม่ใช้พึ่งพอใจของตัวกษัตริย์เองในการประกาศกฎหมายใช้กฎหมายอย่างพร่ำเพรื่อ โดยในเอกสารยังระบุความต้องการในการตรากฎหมายให้ผ่านตุลาการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับดูแลกฎหมายและอำนาจของพลเมืองเป็นไปด้วยความเท่าเทียมกันของสังคม

  และสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Magna Carta คือการกำหนดสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภารัฐสภาโดยประกอบด้วยบารอน 25 คนที่มีอำนาจในการลงมติระงับคำสังของกษัตริย์ได้ในทันที ถึงแม้ว่าต่อมาในภายหลังจะมีการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติต่างๆ ภายในเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้นาจของกษัตริย์มากขึ้น แต่ถึงอย่างไรความสำเร็จก็ส่งผลให้รูปแบบการปกครองดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกเผยแพร่ไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมากล่าวได้ว่านี้คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการแบ่งแยกอำนาจปกครองส่วนต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจน

  แม้ว่าในช่วงแรกของ Magna Carta จะไม่ได้ช่วยเสริมสร้างสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองเต็มที่ โดยเฉพาะกษัตริย์พระองค์ต่อๆ มาได้มีความพยายามยับยั้ง แก้ไข บัญญัติต่างๆ เพื่อคืนอำนาจแต่เดิมของกษัตริย์กลับมา แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎบัตรฉบับนี้ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างระบบรัฐธรรมนูญในอังกฤษในเวลาต่อมาและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการสร้างสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน

  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum สัญลักษณ์ที่มีความสำคัญสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษและทั่วโลกซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบกฎหมายและสังคมประชาธิปไตยในเวลาต่อมาโดยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจของกษัตริย์ที่ถูกลิดรอดลงไปและต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ประชาชนพลเมืองพึ่งได้ภายใต้การปกครอง นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านต่อต้านพนักงานของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยเอกสารนี้ได้กำหนดสิทธิเบื้องต้นของชาวอังกฤษ เช่น การได้รับความเท่าเทียมในกฎหมาย การคุ้มครองความเป็นอิสระของบุคคลและสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนในรัฐสภาซึ่งเป็นรากฐานของระบบประชาธิปไตยอีกด้วย

  มูลค่าของ Magna Carta Libertatum

  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum ฉบับ 1297
  กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum ฉบับ 1297

  นอกจากเป็นเอกสารสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองแล้วในแง่ของมุลค่าเอง Magna Carta ก็เป็นเอกสารที่มีมูลค่าสูงลิ่บลิ่วเช่นกัน โดยการประมูลล่าสุดในปี 2021 มูลค่าของ Magna Carta ฉบับ 1215 ที่มีลายเซ็นต์ของกษัตริย์จอห์นที่ 5  ในสภาพสภาพสมบูรณ์ถูกประมูลได้ในราคา 3.1 ล้านปอนด์(ประมาณ 138 ล้านบาท)เลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก นอกจากนั้นฉับปี 1297 ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้รับการรักษาอย่างดีโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษ

  ปัจจุบัน Magna Carta ฉบับปี 1215 เองนนั้นก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (The National Archives) ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ของอังกฤษ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจึงถูกดูแลอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นเอกเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และมีอายุกว่า 800 ปีทำให้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและมีบางส่วนเสียหาย แต่มีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษหรือนำไปใช้ในงานแสดงสาธารณะเพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสต โดยเปิดให้นักวิชาการ ประชาชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมหรือศึกษาข้อมูลได้อยู่เสมอ กล่าวได้ว่ากว่า 800 ปีตั้งแต่ กฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพ หรือ Magna Carta Libertatum ถูกเขียนขึ้นมาสิ่งนี้ได้อยู่คู่กับพัฒนาการด้านปกครองของอังกฤษมาอย่างยาวนาน เป็นหลักฐานที่สำคัญของทั้งอังกฤษและโลกใบนี้ถึงพัฒนาการที่สำคัญอีกขั้นของระบบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่กลายมาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน

  สุดท้ายนี้สำหรับนักอ่านคนไหนชื่นชอบบทความสาระดีๆ แบบนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่ article.reeeed.com นะคะ เรามีบทความน่าสนใจที่เกี่ยวกับนักเขียนหรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์มานำเสนอกันอยู่ตลอด หรือใครมองหาร้านหนังสือออนไลน์ก็สามารถเลือกดูหนังสือได้ที่ Reeeed.com เลยนะคะ เรามีหนังสือมากมายให้นักอ่านได้เลือกสรรค์อยู่เสมอ เลือกจะ Read เลือก Reeeed นะคะ

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องสาวคนเล็กจาก red velvet

  อ่านตาม เยริ (Yeri) น้องเล็กของ red velvet ที่มากด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลพร้อมๆ กับชั้นหนังสือที่เธอได้อ่านที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่แพ้กัน จะมีเล่มไหนบ้างติดตามได้ในบทความนี้

  Battle of Stalingrad หนึ่งในสมรภูมิชี้ชะตาในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ยุทธการที่สตาลินกราด (Battle of Stalingrad) หนึ่งในสมรภูมิที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู่ระหว่างมนุษย์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญอันนำมาสู่การตัดสินชี้ขาดของสงครามโลกครั้งที่และการสูญเสียเหลือคณานับ
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

  บทความแนะนำ

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้พัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

  เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) นักเขียนผู้มีผลงานมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้คนที่พบปัญหาด้านนี้ พร้อมทั้งได้สร้างงานเขียนและสถาบันที่ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจในตนเองได้มากขึ้น

  รีวิว เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก

  รีวิว "เราจะเป็นแดดจ้า ในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก" จากนักวาดภาพประกอบแพซ็องแท ที่มีผู้ติดตามกว่า 100000 คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของเขาและภรรยาพร้อมกับแมวอีกสองตัว ให้คุณได้สมัผัสความอบอุ่นของความรักที่งดงาม
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED