More
  หน้าแรกแนะนำหนังสือหนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” กิจกรรมที่มีมากกว่าแค่อารมณ์ความต้องการ

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กส์ (sex) ที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย

  -

  เพศสัมพันธ์หรือ เซ็กส์ (sex) ของมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่าแค่การสืบพันธุ์เท่านั้น นอกเหนือจากการเป็นกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการสืบพันธุ์และการสร้างชีวิตใหม่ มีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญและมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การแสดงออกถึงความสัมพันธ์และความรักระหว่างคู่รัก สร้างความสัมพันธ์ทางกายและจิตใจที่เข้มแข็งระหว่างผู้คน การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีและมีความพึงพอใจช่วยสร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิตได้มากมาย 

  นอกจากนี้เพศสัมพันธ์ที่เป็นปกติและมีความสมดุลระหว่างผู้ชายและผู้หญิงช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจของมนุษย์ มันช่วยลดความเครียด สร้างความผ่อนคลาย และเพิ่มความสุขในชีวิต สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การมีประสบการณ์เพศสัมพันธ์ที่ดีและมีความพึงพอใจช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและร่างกาย มันช่วยให้เรารู้จักและรับรู้เกี่ยวกับตนเองในด้านทางเพศและความเป็นอยู่ของเรา การมีความมั่นใจในตนเองในด้านเพศสัมพันธ์ช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงและมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ นอกจากนี้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพทางเพศโดยรวม เช่น การเรียนรู้เรื่องเพศและสุขภาพทางเพศที่สำคัญ เพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการรักษาสภาพร่างกายที่ดีในเชิงเพศ นอกจากนี้ เพศสัมพันธ์ที่มีความสมดุลระหว่างคู่รัก ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างคู่รัก และสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับความสุขและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว

  นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศและรสนิยมการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสังคมที่ดัร่วมกันและยั่งยืน มันสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส่งเสริมความเข้าใจ ยอมรับ และความเคารพที่มีต่อกันและกัน เพศสัมพันธ์มีบทบาททางสังคมที่สำคัญในการสร้างความเสมอภาคร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องเพศและรสนิยมจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

  ความสำคัญของเพศสัมพันธ์ (sex)

  เพศสัมพันธ์ (sex) มีความสำคัญอย่างมากทั้งในด้านของบุคคลเองและทางสังคมก็มีส่วนในด้านความสัมพันธ์และความสุข เพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่สร้างความสุขและความพึงพอใจทั้งทางกายและจิตใจ การมีเพศสัมพันธ์สามารถเสริมสร้างความผูกพันและความรักให้คู่รักได้ นอกจากนี้เพศสัมพันธ์ยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีและเต็มใจสามารถช่วยสร้างความสุขและเติมเต็มความพึงพอใจในชีวิตได้มาก การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองก็เป็นอีกหนึ่งในประโยชน์สำคัญของการมีประสบการณ์เพศสัมพันธ์ที่ดีและมีความพึงพอใจช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและร่างกาย มันช่วยให้เรารู้จักและรับรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราเอง มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพทางเพศ มันส่งเสริมการพัฒนาตนเองในด้านที่สำคัญนี้

  การเชื่อมั่นในความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ที่ดีและประทับใจช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความสัพันธ์ของคู่รัก มันช่วยสร้างความไว้ใจและความสัมพันธ์ที่มั่นคง ความสัมพันธ์ที่ดีและก่อให้เกิดพื้นฐานที่แข็งแกร่งในความเชื่อมั่นในความรักระหว่างตนเองและอีกฝ่าย การมีความรู้สึกปรารถนาและการตอบสนองทางเพศที่เหมาะสมนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและก่อความรักที่ยั่งยืน ทั้งกระนั้นในสังคมการรับรู้และมีเซ็กส์นั้นมันเป็นการแสดงออกของอารมณ์ ความรัก และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเข้าใจและยอมรับหลากหลายรูปแบบของเพศและเพศสัมพันธ์ช่วยสร้างสังคมที่หลากหลายและร่วมมือกันอย่างยั่งยืน เพศและเพศสัมพันธ์จึงมีบทบาททางสังคมที่สำคัญ สังคมให้ความสำคัญและความสนใจกับเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านสิทธิและความเสมอภาคของผู้คนในสังคม การป้องกันและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ การเอาใจใส่และการดูแลกันและกันในความเป็นมนุษย์

  ความสำคัญของเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์

  เพศสัมพันธ์มีความสำคัญระหว่างมนุษย์และสัตว์อย่างแตกต่างกันไปในหลายๆ ด้าน แน่นอนว่าการสืบพันธุ์นั้นเป็นเพียงกระบวนการที่สำคัญในการสืบเชื้อสายส่งต่อพันธุกรรมของทั้งมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์ช่วยให้สามารถผสมพันธุ์และผลิตลูกโดยเกิดการผสมของเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมีย สำหรับสัตว์มีความสำคัญเพียงแค่การเพิ่มขึ้นหรือรักษาสายพันธุ์ของตนเท่านั้น การสืบพันธ์ุที่ประสบความสำเร็จในสัตว์จะส่งผลให้มีการสืบพันธุ์และรักษาสายพันธุ์ต่อไปได้

  แต่ในมุมมองของมนุษยืนั้นเพศสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนมากกว่าแค่การสืบเผ่าพันธุ์ ส่งต่อพันธุกรรมหรือเพิ่มจำนวนประชากร แต่ยังเป็นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธุ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างบุคคลอีกด้วย ทั้งยังมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องด้วยรสนิยมทางเพศที่มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งยังมีขนบธรรมเนียม มารยาท ความเชื่อทางสังคมและปัจจุยต่างๆ อีกมากมาย และยังมีการวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย เห็นได้จากการที่สัตว์ทั่วไปสามารถสืบพันะุ์ได้ท่ามกลางสายตาของสมาชิกในฝูง แต่สำหรับมนุษย์นั้นต้องทำในที่ลับตาและเป็นส่วนตัว ทั้งยังเป็นกระบวนมากที่มากกว่าความต้องการ แต่ยังมีความรัก เสน่หาเป็นองค์ประกอบอีกด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่าเพศสัมพันะ์นั้นเป็นกระบวนการสำคัญที่มากกว่าแค่การดำรงเผ่าพันะ์อยู่ แต่ยังเป็นเรื่องของอารมความความรู้สึกอีกด้วยเช่นกัน

  และทั้งหมดคือเนื้อหาที่มีความน่าสนใจของหนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์ Why is Sex Fun?: The Evolution of Human Sexuality” ที่เรานำมาฝากนักอ่านกันค่ะ กล่าวได้ว่าหนังสือได้ส่งมอบความรู้และความเข้าใจเรื่องเซ็กที่เป็นมากกว่าแค่การสืบพันธุ์เท่านั้น ทั้งยังมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามบรรทัดฐานสังคมและค่านิยมอีกด้วย เป็นหนังสืออีกเล่มที่ชื่ออาจดูล่อแหลมแต่มีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

  เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์ Why is Sex Fun?: The Evolution of Human Sexuality

  หนังสือ “เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์” จะมาชวนคุณเข้าใจถึงบทบาทของเซ็กส์ (sex) ที่เป็นมากกว่าการสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังมีความรู้สึกและมีวิวัฒนาการแตกต่างไปทุกยุคสมัยอีกด้วย
  เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์ Why is Sex Fun?: The Evolution of Human Sexuality

  ทำไมเพศวิถีของมนุษย์จึงพัฒนามาอย่างที่เป็นอยู่นี้ พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น มีสัตว์ไม่กี่สปีชีส์ที่ผสมพันธุ์ในที่ลับ

  ในหนังสือ “Why is Sex Fun?” เล่มนี้ “จาเร็ด ไดมอนด์” จะพาเราสำรวจกิจกรรมทางเพศของมนุษย์ “เพศสัมพันธ์” อันเป็นแหล่งกำเนิดความสุขสมรุนแรงที่สุดของเรา ที่บ่อยครั้งมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ และพาไปทำความเข้าใจวิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์ และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม การพูด ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก และการรู้จักใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน รวมถึงลักษณะประหลาดในเพศวิถีของมนุษย์และนี่คือหนังสือที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวาที่พาเราสำรวจ “แหล่งกำเนิดความสุขสม” เป็นทั้งแหล่งข้อมูลขั้นต้น ความรู้ทางสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาการ และสาระบันเทิงที่ให้ความเพลิดเพลินอยู่ในเล่มเดียวกัน “เพศสัมพันธ์” เรื่องที่เราคิดถึงมันตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่น่าสนใจตลอดกาล

  Reeeed
  Reeeedhttps://www.reeeed.com
  รวบรวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ แนะนำหนังสือ พร้อมบอกเล่าความน่าประทับใจที่น่าติดตามของหนังสือแต่ละเล่ม พื้นที่ของนักอ่าน ที่รวมสิ่งดีๆ ไว้สำหรับคุณ ยิ่งอ่านยิ่งได้ เลือกจะ Read เลือก Reeeed

  บทความล่าสุด

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

  เล่มโปรดของ Wonwoo สมาชิกผู้รังสรรค์บทเพลงจาก SEVENTEEN

  เล่มโปรดของ Wonwoo สมาชิกคนสำคัญของ SEVENTEEN ที่คอยรังสรรค์บทเพลงเพื่อเติมเต็มผลงานของวง มาดูกันว่ามีเล่มไหนบ้างที่ถูกอ่านโดย wonwoo และเขาชื่นชอบพร้อมแนะนำทุกคนลงโชเชียลมีเดียร์

  รีวิว รอเรือ ไม้หันอากาศ กอไก่ อะไรประมาณนั้น

  รีวิว "รอเรือ ไม้หันอากาศ กอไก่ อะไรประมาณนั้น" หนังสือที่จะพาคุณไปพบถึงธรรมชาติของความรักที่เป็นเพียงความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งเท่านั้น หากเราเข้าใจความรักก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขไปพร้อมๆ กับความรัก
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  ไอแซค อาซิมอฟ กับผลงานล้ำยุค สถาบันสถาปนา และ รัตติกาล

  ไอแซค อาซิมอฟ ชายผู้ถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 ยักษ์ใหญ่นิยายวิทยาศาสตร์แห่งยุค การผสมผสานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดผลงานที่น่าทึ่งสร้างความตื่นเต้นให้ผู้อ่านต้องมนตร์หลงไหลในสิ่งที่นักเขียนผู้นี้นำเสนอ มาทำความรู้จักนักเขียนวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกผู้นี้พร้อมกับผลงานสุดล้ำยุคที่คุณไม่ควรพลาด

  รีวิว “MY introvert story แค่คนเก็บตัว” เข้าใจความคิดคนชอบเก็บตัว

  รีวิว "MY introvert story แค่คนเก็บตัว" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวแง่มุมต่างๆของชาว introvert ที่สังคมมักมองว่าเฉื่อยชาและเข้าสังคมไม่เก่ง แท้จริงแล้วชาว introvert มีความคิดและมุมมองเหตุผลต่างจากคนทั่วไปอย่างไร ชวนมาทำความเข้าใจบุคคลิกภาพของชาว introvertกันภายในหนังสือเล่มนี้

  บทความแนะนำ

  รู้จัก “โรคไต” กับ 150 ข้อควรรู้เกี่ยวกับภัยร้ายที่ถูกมองข้าม

  โรคไต หนึ่งในโรคร้ายที่มีผู้ป่วยมากมายพบปัญหากับโรคนี้ในปัจจุบัน ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบาก มาทำความรู้จักโรคไตกันลึกซึ้ง พร้อมหนังสือแนะนำสำหรับดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไตและหลีกเลี่ยงโรคนี้

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) นักเขียนรางวัลโนเบลผู้ให้ความสนใจปัญหาสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  อ็องเดร ฌีด (André Gide) เนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบการสำรวจ แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต ตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมในชีวิตประจำวันของฝรั่งเศส ทั้งยังนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา
  - Advertisement -spot_img

  เราคิดว่าคุณน่าจะชอบRELATED